Általános Szerződési Feltételek

A www.webceg.hu internetes szolgáltatásaihoz

A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI:

A szolgáltató neve: Flora Juhász Kft

Telephelye: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 112.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@webceg.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-151376

Adószáma: 23581360-2-13

Telefonszáma: 0620/613-7110 (hétköznapokon 13 és 20 óra között hívható)

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

A szerződés nyelve: magyar

tel.: 76/550-174, 76/550-153

fax.: 76/550-152

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége

Link: http://webceg.hu/elerhetosegek/
Telefon: 0620/613-7110 (hétköznapokon 13 és 20 óra között hívható)

1. 1 Alapfogalmak

Szolgáltató
Flora Juhász Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 112.), továbbiakban www.webceg.hu

Előfizető
Az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatást igénybe veszi. Az Előfizető felel a www.webceg.hu Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) alapján meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.

Szolgáltatás
A Szolgáltatást a Szolgáltató díj fizetése ellenében biztosítja.

Szolgáltatás Megrendelő

A Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszonyt megtestesítő szerződés az “Online megrendelés”. Ez alapján nyújtja a szolgáltatást a Szolgáltató az Előfizető részére, aki köteles az ÁSZF-ben leírt feltételeket betartani és az igénybe vett Szolgáltatásért az Online Díjszabásban meghatározott díjat határidőben fizetni. A Szolgáltató köteles az Általános Szerződési Feltételekben vállalt kötelezettségeket betartani.

Előfizetői Szerződés

Az Előfizető és a Szolgáltató közötti létrejött jogviszony, mely a www.webceg.hu oldalon az ÁSZF elfogadásával jön létre.

Díjszabás

A Szolgáltató a Szolgáltatás ellenértékeként járó szolgáltatási díjakat külön díjszabásban rögzíti, amely a szolgáltatásra létrejött jogviszony szerves részét képezi.

Az Előfizető az ÁSZF-ben leírt feltételek elfogadásakor egyben tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Az előfizetői időszak alatt Szolgáltató fenntartja a jogot akciós-ideiglenes csomag meghirdetésére, melynek idejéről, tartalmáról és díjáról emailben tájékoztatja Előfizetőt. A Díjszabás módosítása elfogadásának minősül, ha az Előfizető a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, és a módosítást 8 munkanapon belül nem kifogásolja meg. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

2. A szolgáltatás tárgya és a szerződés tartalma

2.1 A Flora Juhász Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) a www.webceg.hu honlap (továbbiakban honlap) internetes szolgáltatások nyújtása tárgyában a Megrendelés adataival együttesen határozzák meg Szolgáltatási szerződést kötő felek (továbbiakban: Előfizető) jogait és kötelezettségeit az alábbi feltételek szerint.

2.2 Szolgáltató a honlapján az ÁSZF-et díjmentesen elérhetővé teszi. Szolgáltató az ÁSZF-et a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket (Szolgáltató, Előfizető jogai, kötelezettségei és egyéb a szolgáltatással összefüggő lényeges körülmények.) A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, melynek változtatása esetén a hatálybalépést megelőzően 15 nappal nyilvánosságra hozza.

2.3 Az Előfizetőnek az ÁSZF-ben leírtakat, az előfizetői jogviszony létrejöttekor a Szolgáltatás megrendelésével, használatával írásban kell elfogadnia.

2.4 Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.5 Szolgáltató vállalja, hogy Előfizető részére az általa a www.webceg.hu honlapon elérhető Csomagok, Új oldal létrehozása menüpontban kiválasztott szolgáltatásokat nyújtja, melyért Előfizető a Szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni.

2.6 Előfizető vagyis a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél, az Internet információs társadalmának részesévé válik, ezáltal információhoz, adatokhoz juthat, ezeket mások részére küldheti, továbbíthatja, egyéb úton nyilvánosan megoszthatja. Honlap, webshop-, vagy webáruház- szolgáltatás igénybe vétele esetén a bérlet időtartama alatt tárhelyén olyan programot használhat, amely által a honlapját látogatók számára információkat, árucikkeket, szolgáltatásokat ismertet, kínál, megrendelés esetén pedig értékesít. Szolgáltató a honlapján Előfizető számára a szolgáltatás elérése kizárólag a Szolgáltató által, számára kibocsátott felhasználónevek és jelszavak segítségével lehetséges.

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1 Szolgáltató lehetőséget biztosít Előfizetői részére saját honlapjának, webáruházának elkészítésére külön díjazás ellenében, melyhez információkat az Új honlap létrehozása menüpontban található instrukciókat kell követni. Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapok adatok valódiságának tartalmáért.

3.2 A honlap és webáruház készítéshez szükséges tárhelyet a Csomagok menüpont alatt található lehetőségek közül lehet választani.

3.3 Szolgáltató lehetőséget biztosít Előfizető részére, 60 napos próbaverzió díjmentes használatára, melyre 1 alkalommal van lehetősége. A próbaverzió igénybevétele Előfizető részére semmilyen kötelezettséggel nem jár.

3.4 Előfizetőnek lehetősége van a próbaverzió leteltét követően a Szolgáltatás megrendelésére, melyet Szolgáltató a megrendeléstől és kifizetéstől számított 8 munkanapon belül biztosít. Kivételt képeznek azok a szolgáltatások, melyeket harmadik fél biztosít Szolgáltató által Előfizető felé. Ezeknek a szolgáltatások kezdetének biztosítása a harmadik fél hatáskörébe tartozik. Ez esetben Szolgáltató kötelezettsége a harmadik fél engedélyének megadásától számítottan lép életbe.

3.5 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a 60 napos ingyenes próbaidőszak leteltét követően Előfizető felé kiszámlázni. Az első számlát a Szolgáltató az ingyenes próbaverzió leteltét követően megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető köteles kifizetni. Előfizetőnek joga van a szolgáltatás felmondására, amennyiben a próbaverzió időszaka alatt nem elégedett, ebben az esetben sem kerül kiszámlázásra az ingyenes időszak igénybevétele.

3.6 Szolgáltató a 60 napos próbaverzió időszaka alatt a lejárat előtt 14 nappal emlékeztető emailt küld a szolgáltatás lejáratának idejéről és fizetőssé válásáról. Ezt követően az igénybe vett szolgáltatások a 61.naptól fizetőssé válnak és a megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó információk lépnek érvénybe.

3.7 Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás lejárata előtt 14 és 7 naptári nappal, valamint az előfizetett csomag lejártának napján is emlékeztető emailt küld Előfizető részére, melyben tájékoztatja a szolgáltatás lejáratának idejéről. A megrendelt szolgáltatás további 8 nap türelmi ideig minden funkciója elérhető, ezt követően nem fizetés esetén inaktiválásra kerül, melyről Előfizető emlékeztető emailt fog kapni. Az inaktív állapot 14 napig tart, mely időszak alatt a honlap nem lesz elérhető, azonban a szolgáltatás kifizetését követően visszaállításra kerül.

3.8 Amennyiben a 8 napos türelmi idő alatt Előfizető kifizeti a szolgáltatást, a 8 napos türelmi idő a kifizetett időszakba beleszámít.

3.9 Amennyiben a 8 napos türelmi időt követő 14 napos inaktív időszak alatt a szolgáltatás nem kerül kifizetésre, a honlap és tartalma véglegesen és visszaállíthatatlanul törlésre kerül.

3.1 A www.webceg.hu oldalon szereplő honlapok minden esetben valami.webceg.hu domain címen lesz elérhető.

3.11 Szolgáltató külön díjazás ellenében lehetőséget biztosít Előfizető részére, hogy saját vagy vásárolt domain címmel is működtetheti az oldalt. Ebben az esetben is érvényes a 60 napos díjmentes próbaverzió, azonban a domainregisztráció vagy átregisztráció díját ki kell fizetni.

3.12 A saját domain vagy valami.webceg.hu fő és aldomeinek nevének kiválasztása kizárólag Előfizető felelősségi körébe esik, ezért Szolgáltató kizárja a felelősséget mindennemű olyan kárért, amely a Előfizetőt azért éri, mert a kiválasztott domain név használatára bármilyen jogcímen más harmadik személy jogosult és tart rá igényt, egyúttal kizárva Előfizető domain-használati jogosultságát.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót semmilyen kártalanítási, kártérítési kötelezettség nem terheli amennyiben az erre hatáskörrel rendelkező hatóság, bíróság, ill. más szerv a domain névhasználattól eltiltás, jogsértés illetve annak átengedése tárgyában hozott határozata önkéntes, vagy kikényszerített teljesítése folytán Előfizető a domain nevet nem használhatja.

3.13 A Szolgáltató kötelezettsége, az Előfizető által kiválasztott és megrendelt szolgáltatások nyújtása évi 99,5 %-os rendelkezésére állás mellett, melyért Előfizető a Szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

3.14 A Szolgáltatás során felmerülő hiba, probléma esetén Szolgáltató köteles a hiba elhárításáról mielőbb gondoskodni a legrövidebb időn belül. Az észlelt hibát Előfizető Szolgáltató honlapján található Elérhetőségek menüpont alatt található elérhetőségeken jelenti be. Szolgáltató a bejelentéseket kivizsgálja és legrövidebb időn belül e-mailben értesíti Előfizetőt az eredményről. A szolgáltatással össze nem függő hibajelentések kezelése nem tartozik Szolgáltató felelősségkörébe.

3.15 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt Előfizető részére a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás a www.webceg.hu/elerhetosegek menüpont alatt feltüntetett elérhetőségeken lehetséges.

3.16 Szolgáltató kijelenti, hogy a tárhely és domain címeken megjelenő tartalomért nem vállal felelősséget.

3.17 Szolgáltató egyedi megállapodás alapján lehetőséget nyújt a honlaphoz kapcsolódó elektronikus levelezési cím létrehozására.

3.18 A szolgáltatások megrendelése után a Szolgáltató az Előfizető részére értesítést küld a fizetendő díjakról. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat az előfizetési díj kifizetése után aktiválja.

3.19 Szolgáltató vállalja, hogy a honlapokon történő esetleges módosításokat külön díjazás ellenében 2000 Ft/ óra alapján elvégzi.

3.20 Szolgáltató Előfizető adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak,

előírásoknak megfelelően kezelheti a honlapon elérhető adatvédelmi tájékoztatóban

foglaltak szerint.

3.21 Amennyiben Előfizető tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű

tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti, a Szolgáltató – egyéb szerződésből fakadó

joga fenntartása mellett – jogosult az Előfizető felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás

nélküli korlátozására. A korlátozás tényéről egyidejűleg Előfizetőt e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.

3.22 A honlap és webáruház-rendelési szolgáltatással kapcsolatosan Szolgáltató hangsúlyozni kívánja, hogy a szolgáltatás jelen ÁSZF-ben foglalt kitételek elfogadásával együttes

megrendelése alapján kizárja mindennemű kártérítési (különösen az elmaradt haszon

megtérítésére vonatkozó) felelősségét azokban az esetekben, amikor a rendelkezésre állási

kötelezettségét önhibáján kívül a jelen ÁSZF-ben foglaltaknál további időszakra nem tudta

teljesíteni. Mentesüléséhez köteles azonban az akadályról való tudomásszerzését követően

az érintett felhasználók részére értesítést küldeni és a probléma elhárítása érdekében minden tőle telhető intézkedést haladéktalanul megtenni.

3.23 Amennyiben Szolgáltató észleli, hogy Előfizető által üzemeltetett weboldal és webáruház, illetve az általa bérelt tárhelyen elhelyezett tartalmak vírus-fertőzöttek, úgy a vírusos fájlok azonnal törlésre kerülnek, a honlap többi tartalma viszont továbbra is elérhető és használható marad. A vírus eltávolítását a szerveren futó vírusirtó automatizáltan figyeli és eltávolítja a fertőzött fájlokat.

3.24 A Szolgáltató a tárhelyeken lévő adatállományról napi biztonsági mentést készít a teljes rendszerről (összes honlapról), viszont Előfizetőnek saját honlapjáról technikai okokból nem tud mentést készíteni. Az ebből származó információvesztésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.25 Szolgáltató a szolgáltatási szerződés határozott időtartamának lejárta előtt legalább 30

nappal ajánlott levélben közölt nyilatkozatával jogosult a szerződés meghosszabbítását

megtagadni.

3.26 Szolgáltató a szolgáltatási szerződés megszűnéséig köteles Előfizető tárhelyén lévő adatállományt biztosítani, azonban Előfizető biztonsági mentést nem tud készíteni honlapjának tartalmáról.

3.27 Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

3.28 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

3.2.8.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

3.2.8.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;illetve a webserver üzemképességét lassítja vagy működését gátolja.

3.2.8.3 Tilos minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás (ún. „Denial-of- service” – DOS támadás), az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet;

3.2. 8.4 Tiltott a címinformáció hamisítása vagy e-mail fejléc egyéb módon történő módosítása a feladó vagy a címzett személyazonosságának elrejtésére a jelen Irányelv megkerülése végett.

3.2.8.5 Tiltott az a szerver hozzáférés felhasználása a szerzői jogra illetve a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok megsértésének elkövetésére, segítésére illetve felbujtására. Ez a tilalom vonatkozik magánjellegű e-mail üzenetek bármilyen módon harmadik fél számára történő közzétételére a szerző kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül.

3.2.8.6 Tiltott a szerveren lévő felhasználók e-mail címének harmadik fél számára történő értékesítése illetve üzleti célú terjesztése az Előfizető előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.

3.2.8.7 Tilos olyan -hibás, biztonsági rést tartalmazó- programkód futtatása, amely biztonsági hibái révén alkalmas illetéktelenek számára külső programkód futtatására, vagy a szerver erőforrásaihoz való illetéktelen hozzáférésre.

3.2.8.8 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása; Az Előfizető köteles betartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, különös tekintettel a szerzői jogokra, valamint a 2001. évi CVIII. törvényre (Ekertv).

3.2.8.9 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

3.29 Szolgáltató fenntartja a jogot, amennyiben Előfizető erotikus, pornográf tartalommal tölti fel a honlap tartalmát, előzetes figyelmeztetést követően felfüggeszti szolgáltatását, míg Előfizető meg nem változtatja a honlap tartalmát.

3.30 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

3.31 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt

képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 4.9 pontban leírt eset.

3.32 A Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF tervezett módosításairól az Előfizetőt a tervezett módosítás előtt legalább 30 nappal értesíteni e-mailben.

4. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

4.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

4.2 Előfizető jogosult a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően szabadon használni, az ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni.

4.3 Előfizető jogosult adatainak felhasználásáról, kezeléséről, adattovábbításról az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint felvilágosítást kérni, illetve az adatai kezelésére vonatkozóan utasítást adni (adatai módosítását, javítását kérni, az adatkezelést, illetve adattovábbítást általánosságban, vagy egyes kezelési módok tekintetében megtiltani)

4.4 Előfizető köteles a Szolgáltató honlapjára történő regisztrációkor, illetve

szolgáltatásainak megrendelésekor saját, illetve ha erre érvényes meghatalmazással

rendelkezik, meghatalmazója, vagy az általa képviselt jogi személy, vagy szervezet valós

adatait helyesen megadni.

4.5 A Szolgáltató honlapján elérhető szolgáltatások csak cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek számára vehetők igénybe.

4.6 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.

4.7 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

4.8 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

4.9 Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a szerződésben megadott díjat megfizetni. Az Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

4.10 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

4.11 Ha az Előfizető bármilyen beavatkozást eszközöl,s ezzel befolyásolja a szolgáltatás minőségét, vagy a Szolgáltatónak egyéb módon kárt okoz, a Szolgáltató ezt az Előfizetői Szerződés megszegésének tekinti,és jogosult azt azonnali hatállyal felmondani és az Előfizetőtől kártérítést követelni.

4.13 Felek alapvetésnek fogadják el, hogy Előfizető a megrendelt szolgáltatásokról

előzetesen körültekintően tájékozódott és megrendelését a szolgáltatás igénybevételének feltételeinek ismeretében és kipróbálást (60 napos próbaverzió) követően adja le. Előfizető köteles a Szolgáltatónak a megrendelésében foglaltaknak megfelelő, Szolgáltató által kiállított és számlázott díjat esedékességkor megfizetni.

4.14 A szolgáltatások megrendelése után a Szolgáltató az Előfizető részére értesítést küld a fizetendő díjakról. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat az előfizetési díj kifizetése után aktiválja.

4.15 Amennyiben a szolgáltatás ellenértékét az ingyenes 60 napos próbaidőszak leteltét követően megrendeléskor a Előfizető nem fizeti meg azonnal (pl. online fizetéssel) úgy a Szolgáltató „díjbekérőt” küld a Előfizető részére, amely alapján Előfizető az általa választott módon kiegyenlíti a szolgáltatás díját. Előfizető a díjbekérő kézhezvételét követő 8 munkanapon belül köteles fizetési kötelezettségének eleget tenni, ellenkező esetben a szolgáltató – választása szerint – jogosult a szolgáltatás aktiválását megtagadni, úgy inaktiválni.

4.16 Szolgáltató jogosult külön felszólítás nélkül azonnal felfüggeszteni a szolgáltatást és a

szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Előfizető magatartása az ÁSZF rendelkezéseibe ütközik.

4.17 Előfizető köteles a szolgáltatást törvényes célokra és módokon az Internet Etikai Kódexének (Netikett) figyelembevételével használni. Tilos a szolgáltatást a

Szolgáltató jó hírnevét rontó tartalom megosztása, állam-, szolgálati-, üzleti- és

magántitoknak minősülő, szerzői jogi vagy egyéb védelemben részesülő adatokkal vagy

bűncselekménnyel kapcsolatosan a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba ütköző módon használni.

4.18 Szolgáltató kizárja felelősségét harmadik személyekkel szemben is a 4.17 pontban

foglaltak megsértése esetére, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs

módja kontrollt gyakorolni. Szolgáltató az általa észlelt jelen ÁSZF-be ütküző

cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti, a

rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegése esetében a szerződést azonnali hatállyal

felmondhatja.

5. Pénzvisszafizetés garancia

5.1 A Szolgáltató a próbaverzió leteltét megelőző 14 és 7 naptári nappal tájékoztatja Előfizetőt a szolgáltatás ingyenességének lejáratáról és a 61. naptól való fizetési kötelezettségről. A tájékoztatást követően Előfizető eldöntheti, hogy a szolgáltatást igénybe kívánja-e venni.

5.2 A Szolgáltató az ingyenes 60 napos próbaverziót követően, Előfizető által kiválasztott és kifizetett szolgáltatási időtartam első 30 napjában az általa közvetlenül nyújtott szolgáltatásokra feltétel nélküli 100%-os pénz-visszafizetési garanciát vállal.

5.3 A Szolgáltató az előre kifizetett szolgáltatási időtartam 30 napot meghaladó része alatt az általa közvetlenül nyújtott szolgáltatásra pénz-visszafizetési garanciát vállal részarányosan a szolgáltatási időtartamból hátralévő időszakra.

5.4 A 30 napot meghaladó időszakra vonatkozó pénzvisszafizetési kérelem kizárólag minőségi panasz esetén nyújtható be, a minőségi panasz alapos indoklásával. Minőségi panasz lehet pl., a szolgáltatások garantált rendelkezésre-állás nem teljesítése.

5.5 A pénzvisszafizetési kérelem kizárólag minőségi panasz esetén nyújtható be, a minőségi panasz alapos indoklásával. Minőségi panasz jellemzően pl. a szolgáltatások garantált rendelkezésre-állási időt meghaladó üzemkiesése.

5.6 Az Előfizető pénz-visszafizetési kérelmet kizárólag írásban, ajánlott levélben útján nyújthat be a Szolgáltató részére, a minőségi panasz csatolásával.

5.7 A pénz-visszafizetési kérelem Szolgáltató általi elfogadásakor a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szolgáltatási szerződés azonnali hatállyal megszűnik. A szerződés és szolgáltatás megszűnésének napja az Előfizető értesítésének napja.

5.8 Az Előfizető nem jogosult pénz-visszafizetési kérelmet benyújtani, amennyiben:

5.8.1 Szolgáltató által kiállított számláit a fizetési határidőn túl, késve rendezte.

5.8.2 Az Előfizetőnek tartozása van a Szolgáltató felé.

5.8.3 A szolgáltatás számlatartozás miatt korlátozva lett.

5.8.4 Bármely (jelen ÁSZF-ben szabályozott okból) a Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondta.

5.8.5 Felhasználó, vagy harmadik személy által okozott minőségi problémák esetén.

5.8.6 Bármely vis maior esetén (pl. lopás, tűz, stb.).

5.8.7 Szolgáltatót ért hackertámadás esetén.

6. Az ÁSZF hatálya

6.1 A szerződő felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum az Előfizető által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára.

6.2 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondására, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

6.3 A szolgáltatási szerződés a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával lép hatályba.

6.4 A Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott tájékoztatást a honlapján közzétett – bármikor elérhető és letölthető – jelen Általános Szerződési Feltételekben az Előfizető rendelkezésére bocsátja.

6.5 Az Előfizető a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben, az ingyenes próbaverzió teljesítését követően amennyiben a szolgáltatást megrendelte és kifizette, a jogszabályban meghatározott időtartamon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási jogát az Előfizető postai úton az ügyfélszolgálat címére történő felmondás elküldésével gyakorolhatja.

6.6 A Szolgáltató köteles az Előfizető által kifizetett összeget a jogszabályban meghatározott határidőn belül visszatéríteni.

6.7 Az Előfizető nem gyakorolhatja a 6.5 pontban meghatározott elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést az Előfizető beleegyezésével megkezdte.

6.8 Amennyiben azonban a szolgáltatás tárgyát képező megrendelések kifizetésre, kiszámlázásra és teljesítésre kerültek – akkor is, ha a jogszabályban meghatározott elállási határidőn belül történt – úgy az Előfizető ezt követően a 6.5 pontban meghatározott elállási jogot nem gyakorolhatja.

6.9 Az előfizetői szerződés, amennyiben Előfizető a szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30 nappal, írásban nem mondja fel a szerződést, ill. ha a felmondást nem szabályszerűen közölte, az előfizetés annak lejártát követő nappal automatikusan meghosszabbodik az előfizetői csomagban kiválasztott időtartammal.

6.10 Előfizető elfogadja, hogy a szerződés 6.9. pont szerinti meghosszabbítása során a Szerződő Felek az előző megrendeléssel azonos tartamú következő időszakra a Szolgáltató honlapján közzétett aktuális feltételek (tartalom, díjszabás) szerint kötelesek szerződésből fakadó kötelezettségüket teljesíteni.

6.11 Előfizető a Szolgáltató általi egyoldalú ÁSZF, továbbá szolgáltatási tartalom vagy

díjmódosításról való tudomásszerzését követő 8 munkanapon belül – a módosítássokkal való egyet nem értése esetén – jogosult a szolgáltatást 30 napos határidővel felmondani. Azonnali hatályú felmondás esetén Szolgáltató az éves- illetve, a szerződés tartama szerinti díj időarányos részére jogosult.

6.12 Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Előfizető

magatartása az ÁSZF-ben szereplő felsorolt tilalmakba ütközik, továbbá amennyiben a szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely Előfizetőnek felróható, illetve amelyről a szolgáltatás

megrendelésekor Előfizetőnek tudomása volt.

6.13 Az azonnali hatályú felmondás nem érinti a megrendelt szolgáltatási időszakra

vonatkozó teljes díjigényét.

6.14 Előfizető a határozott idejű szerződés időszak közbeni felmondása esetén – kivéve az

6.5. pontban szabályozott, illetve az Előfizető azonnali hatályú felmondásának eseteit – a

már teljesített éves díj visszakövetelésére nem jogosult, amennyiben pedig azt még nem

teljesítette, az előfizetési díjat köteles Szolgáltató részére megfizetni.

6.15 A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett

kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.

7. Egyéb rendelkezések

7.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

7.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

8. Értesítés

8.1 Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.

8.2 Amennyiben az Előfizető e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

8.3 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Előfizető elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése elérhetetlenség miatt).